1. Ажилтны сэтгэл ханамжын судалгааг ERP-гаар авдаг болох